pb.pl

Pytania dotyczące spółek

poprzednie   1/331   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2016-06-10 MCI Dlaczego MCI nie przeprowadza skupu akcji w postaci quasi wezwania (prawdziwego substytutu dywidendy), podobnie jak zrobił to np. Quercus?
Spółka skupuje akcje na tyle na ile pozwalają jej na to zgody korporacyjne, rynek oraz przepisy prawa. Do okresu zamkniętego przed H1’16, Spółka skupiła sztuk akcji (1,5% kapitału). Program uchwalony przez NWZ w dniu 17 listopada 2015 r. przewiduje możliwość skupu do 5% kapitału zakładowego do 31.12.2016. W celu zintensyfikowania skupu Spółka planuje przeprowadzić skup w formule „mikro wezwania” w którym Spółka planuje skupić z rynku akcje za około 10 MLN PLN. 

2016-06-05 STALEXP Czy dywidenda z komunikatu poniżej będzie wypłacona wszystkim akcjonariuszom Stalexport Autostrady S.A, a jeśli tak, to w jakim terminie? pozdrawiam akcjonariusz STX "W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku, Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, że Stalexport Autostrady S.A., działając jako jedyny wspólnik Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (w której Stalexport Autostrady S.A. posiada 100 % udziałów oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu), w dniu 23 maja 2016 roku podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę dywidendy zaliczkowej za rok 2016 w kwocie 86.000.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów złotych zero groszy) na rzecz jedynego wspólnika Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, tj. Stalexport Autostrady S.A. "
(brak odpowiedzi) 

2016-06-02 MCI Chciałem się zapytać czy MCI w końcu skupuje własne akcje czy sprzedaje w związku z porządkiem obrad WZA ?
(brak odpowiedzi) 

2016-06-02 PZU Zgodnie z postanowieniem Spółki, z kapitału nadwyżkowego w tym roku za rok 2015 powinna nastąpić wypłata pozostałej części kwoty przeznaczonej na ten cel. Jeżeli dobrze pamiętam jest to ok. 650 mln. zł. (za lata 2014, 2015 miało być 1.3 mld). Czy obietnica ta zostanie zrealizowana?
(brak odpowiedzi) 

2016-06-01 ENERGA Co Spółka zamierza zrobić aby kapitał nie odpływał? Kurs jest dramatyczny. Czy jest jakiś plan na poprawę notowań ?
Giełdowa wycena wszystkich spółek kształtowana jest w oparciu o bardzo wiele czynników. Należą do nich m.in. fundamentalna sytuacja spółki, ale także szereg innych elementów, takich jak aktualne warunki rynkowe czy informacje na temat kierunku zmian regulacyjnych. Spółka nie ma bezpośredniego wpływu na kształtowanie się kursu, a Zarząd koncentruje się na realizacji zadań strategicznych i działalności operacyjnej. Obecnie trwają prace nad aktualizacją strategii Grupy Energa, która będzie uwzględniała obecną sytuację rynkową i regulacyjną, a jej podstawowym założeniem będzie długofalowy wzrost wartości Spółki oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zgodnie z zapowiedziami Zarządu, dominującym obszarem działalności Grupy pozostanie dystrybucja energii elektrycznej. Segment ten generuje zdecydowaną większość zysków Grupy i jego prymat zostanie zachowany. Można spodziewać się ewolucji w kierunku zwiększania potencjału wytwarzania w Grupie, zdynamizowania inwestycji w tym obszarze. Liczymy, że będzie to miało pozytywny wpływ na konkurencyjność Grupy Energa. Zarząd Energa SA konsekwentnie realizuje wyznaczone plany rozwojowe, a Spółka osiąga dobre wyniki czego potwierdzeniem jest I kwartał 2016 roku: http://www.ir.energa.pl/pl/ir/serwis-relacji-inwestorskich/dane-finansowe/Prezentacje-i-nagrania/1q2016- 

2016-05-21 JSW Kiedy zlikwidują Państwo 13 i 14 dla górników i zaczniecie wypłacać dywidendę?
(brak odpowiedzi) 

2016-05-21 ENERGA Ostatnio pojawiają się informacje jakoby Energa miała dokapitalizować JSW. Czy istnieje możliwość blokowania przez mniejszościowych akcjonariuszy działania zarządu, które zmierzają do wyprowadzenia pieniędzy ze spółki w formie dotowania górnictwa? Chciałbym wspomnieć o podobnej sytuacji w przypadku JSW, która zainwestowała w kopalnie Knurów Szczygłów 1,5 mld zł, co było nieopłacalną decyzją. Czy można prosić o informacje jak mniejszościowi akcjonariusze mogą zablokować wyprowadzanie pieniędzy ze spółki? Czy trzeba od razu zgłaszać powiadomienia do prokuratury i policji?
Zarząd Energa SA zdementował, jakoby Grupa Energa była zaangażowana lub planowała zaangażowanie w dokapitalizowanie JSW. Oświadczenie dostępne jest na stronie spółki http://www.ir.energa.pl/pr/317092/oswiadczenie-zarzadu-energa-sa. Odnośnie konkretnych inicjatyw i projektów, podejmowanych przez Energę, informacjami służą relacje inwestorskie spółki - investor.relations@energa.pl. W kwestii praw i sposobów działania akcjonariuszy zachęcamy do własnego wysiłku i skorzystania choćby z zasobów GPW: http://bit.ly/1r9qG2w lub innych serwisów internetowych, a także szerokiej gamy opracowań naukowych (http://bit.ly/1UlN5l2) lub porady doświadczonych inwestorów. Z pewnością taka wiedza pomoże przy podejmowaniu kolejnych decyzji inwestycyjnych.  

2016-05-19 PROTEKTOR Czy spółka w dalszym ciągu bierze udział w Akcji Inwestor PB ?
(brak odpowiedzi) 

2016-05-15 ENERGA Jestem akcjonariuszem spółki i bardzo się obawiam o inwestycje Energi w górnictwo. Chciałbym zaznaczyć, że głównym celem spółki powinno być wypracowywanie wartości spółki oraz zysku, a nie charytatywne inwestycje w górnictwo. Czy jako akcjonariusze mniejszościowi możemy jakoś zablokować inwestycje w górnictwo, albo złożyć zawiadomienie do prokuratury w sprawie działania zarządu na niekorzyść spółki? Chciałbym przypomnieć, że spółka nie jest akcją humanitarna, a jej głównym celem powinno być zarabianie i wypracowywanie wartości dla swoich akcjonariuszy. Obecnie kurs akcji jest najniższy w historii proszę o odpowiedź.
Energa angażuje się w PGG na warunkach rynkowych i będzie konsekwentnie nadzorować realizację biznesplanu spółki, co w perspektywie długoterminowej umożliwi osiągnięcie oczekiwanych stóp zwrotu dla inwestorów. Umowa inwestycyjna wprowadza szereg zasad monitorowania wykonania założeń biznesplanu. Dotyczą one w szczególności rentowności, płynności, poziomu zadłużenia oraz efektywności operacyjnej PGG. Zarząd PGG będzie zobligowany do regularnego informowania przedstawicieli inwestorów o poziomach poszczególnych wskaźników. Przy założeniu, że sektor energetyczny Polski jest w dużej mierze oparty o węgiel i w najbliższych dekadach tak pozostanie, inwestycja ta ma szanse - w kilkuletniej perspektywie - okazać się dla koncernów energetycznych korzystna. Od strony wyceny fundamentalnej działalność Spółki nie jest zagrożona co potwierdzają stabilne wyniki za I kwartał br. opublikowane w dniu 11 maja br. EBITDA osiągnęła wartość 645 mln zł, co pozostaje w linii z oczekiwaniami Zarządu Spółki. Ponadto, Zarząd wydał rekomendację, w której proponuje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 0,49 zł na akcję. W przypadku dalszych pytań zapraszamy do kontaktu bezpośredniego z zespołem relacji inwestorskich, który pomoże wyjaśnić wątpliwości dotyczące wyceny i pozycji finansowej spółki http://www.ir.energa.pl/pl/contacts.  

2016-05-13 ENERGA Czy ENERGA ma szansę wrócić w okolice 19zł -20 zł w ciągu 1,5 miesiąca?
Wycena akcji na giełdzie jest dokonywana przez rynek na poziomie odzwierciedlającym ocenę bieżącej sytuacji Spółki oraz jej otoczenia przez inwestorów. Spółka nie ma bezpośredniego wpływu na kształtowanie się kursu. Zarząd Energa SA konsekwentnie realizuje wyznaczone plany rozwojowe, a Spółka osiąga dobre wyniki czego potwierdzeniem są opublikowane wyniki za 1 kwartał 2016 roku. Należy zauważyć, że wartość rynkowa akcji nie zawsze oddaje wartość godziwą spółki, a niepewność co do kierunku zmian politycznych i prawnych była i jest widoczna w kursie akcji zarówno Energi, jak również innych innych spółek, m.in. z sektora energetycznego. 

2016-05-12 MCI Któreż to konwenanty nie pozwalają wypłacić dywidendy za 2016r w IIH2017r?
Warunki emisji obligacji serii I1 przewidują brak możliwości wypłaty dywidendy do dnia wykupu obligacji, czyli do 17.10.2017. Po tym dniu Spółka może wypłacać dywidendę - pozostałe serie obligacji nie mają podobnych ograniczeń. Technicznie oznacza to możliwość wypłaty dywidendy pierwszy raz za rok 2017 w roku 2018. Spółka chce przeznaczać minimum 2% NAV rocznie na buyback lub dywidendę: jeśli dyskonto > 25% NAV – buyback, jeśli dyskonto < 25% NAV – dywidenda, Ostateczna decyzja musi zostać podjętą osobną uchwałą zarządu. 

2016-05-12 PROTEKTOR Czy i kiedy spółka wypłaci dywidendę?
(brak odpowiedzi) 

2016-05-05 SUNTECH Od prawie pięciu miesięcy spółka nie raportowała żadnego nowego kontraktu. Jaka jest przyczyna braku nowych umów i czy wpłynie to znacząco na wynik finansowy za 2016 rok?
(brak odpowiedzi) 

2016-04-29 MCI Czy skupowanie na rynku regulowanym po około 80% dziennego wolumenu sesji tak jak to robi czasami MCI, jest dozwolone na GPW? Dotychczas nie spotkałem się z podobną sytuacją.
Skup akcji prowadzony jest w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia dotyczącą upoważnienia Zarządu Spółki do skupu akcji po cenie ustalonej przez Radę Nadzorczą Spółki za pośrednictwem firmy inwestycyjnej tj. Domu Maklerskiego, który na zlecenie Spółki w ramach określonego limitu kwotowego i na warunkach określonych w umowie nabywa akcje, bez faktycznego wpływu Spółki na chwilę złożenia zlecenia i jego cenę. Dom Maklerski oraz Spółka jako podmioty regulowane działają w oparciu o przepisy prawa. 

2016-04-27 PHN Czy będzie dywidenda za 2015 rok?
(brak odpowiedzi) 

2016-04-26 MCI Jaki jest nowy maksymalny poziom ceny w skupie akcji i dlaczego nie jest to podawane do wiadomości akcjonariuszy?
(brak odpowiedzi) 

2016-04-23 NOVINA Jesteśmy jednym z mniejszościowych akcjonariuszy spółki Novina s.a. Prosilibyśmy o udzielenie nam odpowiedzi na kilka pytań. 1. Na jakim etapie jest sprzedaż udziałów w spółce Present24? 2.Czy jeśli sprzedaż udziałów w Present24 nie dojdzie do skutku to planowana dywidenda zostanie anulowana? 3.Co się dzieje ze spółką Swisspharma? Kiedy zarząd spodziewa się jakichkolwiek wpływów finansowych z tej spółki? 4.Prawie miesiąc trwają negocjacje w sprawie sprzedaży projektu P24innovacion, na jakim są etapie? Kiedy możemy spodziewać się jakichkolwiek informacji w powyższej sprawie? 5.Czy zarząd planuje publikacje prognozy finansowej na rok 2016? 6. Czy zarząd planuje podanie szczegółowej strategii rozwoju i inwestycji spółki na kolejne lata?
(brak odpowiedzi) 

2016-04-21 MCI Dlaczego skup nie jest realizowany w każdym dniu sesyjnym, jak to dzieje się na innych spółkach?
Skup realizowany jest na bieżąco przez Dom Maklerski. Świadczą o tym raporty bieżące m.in. RB 24, 25, 26 /2016, które są publikowane przez spółkę po zarejestrowaniu akcji na rachunku maklerskim. 

2016-04-20 MCI Jaka spółka ma największy potencjał wzrostu w roku 2016 z pośród spółek z portfela MCI.TechVentures 1.0
W portfelu MCI.TechVentures znajdują się spółki z potencjałem wzrostu znacząco wyższym niż sektory w których działają. Z punktu widzenia MCI, inwestora w ponad 60% certyfikatów MCI.TechVentures, ważna jest dywersyfikacja portfela - branżowa w ramach gospodarki cyfrowej oraz geograficzna. 

2016-04-20 GETINOBLE Jaki jest plan na poprawę notowań i tak dużej przeceny akcji, czy po scaleni zamierzacie wykupić część akcji żeby nadać dobry kierunek ?
(brak odpowiedzi) 

2016-04-20 MCI Jakie okoliczności były przyczyną zmiany ceny konwersji obligacji G1 na akcje?
Nie było zmiany ceny konwersji obligacji na akcje. Zgodnie z warunkami emisji cena zamiany obligacji na akcje jest równa 12 PLN. Nie zaszły zdarzenia mogące wpłynąć na przyjęcie innej ceny zamiany. 

2016-04-20 MCI Dlaczego nie jest realizowany w każdym dniu sesyjnym, jak to dzieje się na innych spółkach?
j.w. 

2016-04-16 ARCTIC Ze strony internetowej emitenta usunięte zostały informacje dotyczące papierów AP-Tec. Dlaczego? Czy wiąże się to z oszczędnościami w Grycksbo, czy ze zmianą planów co do rozwoju segmentu papierów do opakowań?
Dzień dobry, w związku ze słabym zainteresowaniem tym produktem, Grupa zdecydowała o zaprzestaniu rozwoju tego rodzaju papieru. 

2016-04-12 MCI Czy spółka Blik to konkurencja do firmy Dotpay ?
Pytania związane z obszarem działalności, oraz planami rozwoju, prosimy kierować bezpośrednio do danych spółek. 

2016-04-10 MGAMES Kiedy zostanie ukończona gra Internal World?
(brak odpowiedzi) 

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Hossa na JSW prawdopodobnie dobiegła końca (ANALIZA TECHNICZNA)
"Finansowanie przedsiębiorstw wypychane przez rząd" (WYKRES DNIA)
52 USD sufitem dla ropy (ANALIZA)
Podwyżka stóp Fedu może okazać się iluzją (ANALIZA)
„Wszystkie cztery sygnały w naszym modelu wskazują na recesję” (WYKRES DNIA)

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu